Algemene voorwaarden

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP
1. Het inschrijfgeld – éénmalig – bedraagt €15,-
2. Contributie wordt achteraf aan iedere maand rond de 25ste dag van de maand, via automatische incasso, van het op het inschrijfformulier aangegeven bankrekening afgeschreven. Indien er meerder stornaties plaatsvinden belasten wij de kosten hiervoor bij u door.
3. Gedurende (school) vakantieperioden en nationale feestdagen is contributie verschuldigd, omdat het sportcentrum aangepast rooster heeft deze periode. Wij zijn in de kerstvakantie gesloten en op officiële feestdagen.
4. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
5. De hoogte van de maandcontributie kan worden gewijzigd, en wordt alsdan een maand tevoren aangekondigd. Het staat het lid vrij haar / zijn lidmaatschap alsdan te beëindigen, waarbij de maand opzegtermijn automatisch in acht wordt genomen.
6. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd.
7. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag binnen of buiten het sportcentrum, of de naam van het sportcentrum in een kwaad daglicht stellen, kan de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd worden. Openstaande contributie tot aan het einde opzegtermijn blijft alsdan verschuldigd.
8. Opzegging geschiedt minimaal per e-mail dan wel schriftelijk gedaan te worden bij Hoes of Ilham zelf.


MEDISCHE VERKLARING DEELNAME AAN TRAININGEN
1. Het lid verklaart middels deze vrij te zijn van blessure of (fysieke en mentale) beperkingen tot deelname aan de trainingen. Deze verklaring geldt tevens indien het inschrijfformulier door voogd of ouder ondertekend wordt.
2. Het lid verklaart geen medische geschiedenis te hebben welke een belemmering vormt voor deelname aan trainingen.


MATERIALEN
1. Het lid dient te beschikken over eigen sportmaterialen, of maximaal één maand kosteloos te lenen in het sportcentrum.
2. Het gebruik van een tandbeschermer(bitje) tijdens gevechtstrainingen is verplicht.
3. Het gebruik van hoofd- en / of schaamdeel- en / of borst- en / of scheenbeschermers wordt geadviseerd en is verplicht tijdens de jeugdtrainingen/sparring sessies.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan trainingen, gebruik van materialen, betreden van de sportaccommodatie waaronder te verstaan entree, zaal, balie en douche- en kleedruimten geschiedt op eigen risico. Dienaangaande aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. In de wachtruimte bij de gym dient men zich als een gast te gedragen.
3. Aanwijzingen van de trainers dienen te worden opgevolgd.
4. The Boxing Place is niet verantwoordelijk voor schade aan of door het lid meegebrachte eigendommen.
5. Het lid is wettelijk aansprakelijk (WA-verzekering) voor aan het gebouw; eigendommen van andere leden en fysieke of geestelijke aan leden toegebrachte schade. In het laatste geval te verstaan schade, niet voortkomende uit het risico van sport en spel.
6. Het lid is ermee bekend dat uitgeoefende sporten tot de contactsporten gerekend worden, waarbij blessures of letsel, gelijk bij andere sporten, voor kunnen komen. Het lid is ermee bekend dat deelname aan trainingen dit risico inhoudt.
7. Het is verboden om trainingen naar eigen inzicht in te delen, zonder medeweten van de trainers.
8. Heb respect voor elkaar.

HYGIENE EN VOEDINGSWAREN
1. Het lid is verplicht zorg te dragen voor zijn / haar hygiëne, voor, tijdens en na de training, mede door het gebruik van de sanitaire voorzieningen en een handdoek.
2. In de sportzaal mag enkel sportdrank of water genuttigd worden in afsluitbare flessen.

TRAININGSTIJDEN
Tijden van trainingen kunnen zonder opgave van reden gewijzigd worden, en worden tijdig gecommuniceerd via aankondiging in de gym of op sociale media.


OVERIGE
1. Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen Hoes en Ilham.
2. Het lid stelt zich als doel een sociaal- sportieve sfeer te creëren en te waarborgen binnen de sportaccommodatie.
3. Tijdens trainingen en of wedstrijden kunnen er foto's en of video's gemaakt worden. Dit kan op Sociale media en of de site geplaatst worden. Door lid te worden van onze gym geeft u automatisch akkoord hiervoor. Let hier goed op in verband met de AVG regel.

Privacyverklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten u te kunnen aanbieden. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en de hieraan gerelateerde diensten zoals wij deze aanbieden en of van ons vraagt.

Welke gegevens worden door ons beheerd?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienst te kunnen bieden en om u te kunnen informeren.

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten verwerken wij de volgende gegevens:

• N.A.W. gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• IBANnummer
• Gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanbieden van de betreffende dienst(en).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden bij ons verwerkt en bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zo lang dit wettelijk is vereist.

Na een opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens.

Derde partijen
Wij vertrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derde geschied altijd via u, of er moet door u een nadrukkelijke toestemming zijn verleend.